1. Концепція підготовки фахівця

1.1. Кафедру психології, педагогіки і соціального управління створено у 1969 році. У своїй діяльності кафедра керується законами: "Про освіту", директивними документами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора, рішеннями Ради Національного університету "Львівська політехніка" та Інституту права та психології.

1.2. За час свого існування кафедpа практично завжди була випускаючою: спочатку здійснювала підготовку фахівців за спецiалністю "iнженеp-педагог-електpик", згодом - "iнженеp-педагог-будiвельник" (до 1996 р.). Починаючи з 1996 р. кафедра ППП знову стала випускаючою, оскільки почала фахову підготовку військових юристів по лінії Військового Відділення Державного університету "Львівська політехніка" (до 1998 р.). А з 1998 року розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю "Соціальний працівник" ("Соціологія" згідно Проекту "Реформування суспільної служби". Проект фінансувався Відділенням Центральної і Східної Європи Канадського Агентства Міжнародного Розвитку (CIDA). У 2000 р. функції випускаючої кафедри передано щойноствореній кафедрі, а кафедра психології, педагогіки і соціального управління продовжує вести навчання бакалаврів соціальної роботи за дисциплінами психолого-педагогічного циклу.

1.3. Після ліцензування у 2002 році спеціальності "Управління навчальним закладом" згідно напрямку 8.000009 кафедра з 2002-2003 навчального року розпочала підготовку магістрів для потреб системи освіти України.

1.4. З 2010 року на кафедрі психології, педагогіки і соціального управління розпочато підготовку бакалаврів за напрямком 6.030301 "Журналістика", а також ліцензовано спеціальність "Практична психологія".

2. Підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами

2.1. У 2001-2002 рр. кафедрою була оновлена концепція підготовки студентів і викладачів "Львівської політехніки". Основні її напрямки були скеровані:

2.2. Як один з дійових механізмів досягнення поставлених цілей було використано потенціал Дослідницького Центру Міністерства освіти і науки України (при Національному університеті "Львівська політехніка") - ДЦ МОНУ - який органічно "переплетений" у своїй діяльності з роботою кафедри (оскільки його кадровий потенціал на 80% працює одночасно і на кафедрі психології, педагогіки і соціального управління). Дослідницький Центр Міністерства освіти і науки України при університеті "Львівська політехніка" було створено у 1993 р. Головні цілі, які ставилися перед ним - це діагностика з метою профорієнтації серед учнів шкіл та молоді віком до 25 років, організація підвищення кваліфікації для практичних психологів, підготовка педагогів для роботи в вузах першого рівня акредитації та середніх школах на базі вищої освіти для студентів університету "Львівська політехніка". На сьогоднi ДЦ МОНУ виконує не лише навчальні функції, але й проводить численні науково-дослідні роботи у багатьох сферах народного господарства України, видає навчально-методичні матеріали, підвищує кваліфікацію фахівців (надаючи другу вищу освіту) тощо.

2.3. Як окрему ділянку роботи кафедри і ДЦ МОНУ слід виділити практичні роботи по створенню новітніх технологій тестового контролю знань, вмінь та навичок, що є актуальним для умов вузу з обмеженими можливостями біжучого і кінцевого контролів рівнів підготовки по окремих дисциплінах.

2.4. Розроблені і щорічно модифікуються, затверджуються і перезатверджуються робочі програми та навчальні плани з усіх дисциплін, з яких кафедра веде навчання. Кількість дисциплін весь час змінюється в межах 25-40 назв. У 2010-2011 навчальному році їх кількість становить більше 40.

2.5. Рівень знань, вмінь на навичок студентів визначається поточним і підсумковим згідно навчальних робочих програм, залікових вимог, екзаменаційних білетів, захисту практик тощо.

3. Аналіз кадрового забезпечення підготовки фахівців

3.1. Штатний розпис ПВС кафедри у 2010-2011 навчальному році складає 22 одиниці. Склад кафедри

3.2. Підбір ПВС ведеться з урахуванням вимог професіограм до викладання певних дисциплін, що вимагає врахування освіти, досвіду практичної роботи, відповідної спеціалізації, наукових інтересів тощо.

4. Навчально-методичне забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів
на 2010-2011 р.р.

4.1. Колектив кафедри постійно працює над розробкою, вдосконаленням та виданням навчально-методичної літератури для студентів "Львівської політехніки". Для забезпечення навчального процесу протягом 2010-2011 р.р в університеті було видано наступні методичні матеріали:

4.2. Наукове забезпечення навчальної діяльності: Вплив НДР на навчальний процес (кількість за останні 5 років):

Усі викладачі кафедри залучені до участі у НДР та до роботи зі студентами з психолого-педагогічних, соціологічних та правових питань. Щорічно до участі у НДР залучається біля 35-50 студентів. Щорічно проводяться наукові студентські конференції.

4.3. Основні напрямки наукових досліджень працівників кафедри і ДЦ:

Таким чином, інтегральний напрямок нуково-дослідницьких та практичних робіт кафедри психології, педагогіки і соціального управління - це дослідження в галузі покращення кадрового потенціалу різних верств працюючих і, у першу чергу, в системі освіти України.

Крім зазначених робіт, кафедрою проводяться науково-дослідницько-практичні роботи по створенню систем атестації державних службовців, ведуться пошукові роботи по вдосконаленню сучасних технологій навчання, впровадженню систем комп'ютерної атестації у виробництві, при підготовці менеджерів тощо.

4.4. Аспірантура: Кафедра бере активну участь у підготовці аспірантів та здобувачів університету із психології згідно існуючим програмам. З 2004 року на кафедрі відбулося поновлення кафедральної аспірантури, яка діяльність якої було припинено у 1996 році, яка готує аспірантів за спеціальністю 25.00.02 – "механізми державного управління".

4.5. Ряд викладачів кафедри. беруть участь у роботі Вчених рад "Львівської політехніки" та інших навчальних закладів Львова.

5. Про структуру замовлень (контрактів) на підготовку фахівців і ефективність діяльності випускників

Кафедра психології, педагогіки і соціального управління на сьогодні готує власних студентів ("Управління навчальним закладом" - з 2002 року, "Журналістика" - з 2010 року) і обслуговує "Львівську політехніку" з надання знань, вмінь, навичок у напрямках психолого-педагого-правової освіти.

6. Організація та впровадження наукових досліджень

Наукові дослідження працівниками кафедри ведуться за двома напрямками:

За держбюджетної тематики викладацький склад кафедри працює над визначеними заздалегідь темами у руслі загальнокафедральної тематики; готує звіти, виступає перед науковою громадськістю тощо.

7. Матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців

Матеріально-технічна база - 5 аудиторій, в тому числі комп'ютерний клас, оснащений персональними комп'ютерами (11 шт.) та мультимедійна приставка.

8. Міжнародні освітні та наукові зв'язки та їх вплив на основну діяльність

10.1. Сьогоднi кафедpа визнана не лише в Укpаїнi, але й за її межами, зокpема в кpанах СНД, у Польщi, Болгаpiї, Канадi, США та iн. Визнана i наукова школа по проблемах управління системами з людиною і технікою (пpо це свiдчать чисельнi листи з-за коpдону з пpопозицiями спiльних науково-пpактичних pобiт, контpакти з iншими кpаїнами тощо).

10.2. Кафедра і ДЦ МОНУ мають численні договори про сумісну діяльність з вітчизняними і закордонними установами (Науково-методичний Центр вищої освіти Міносвіти і науки України (Київ), Інститут Комп'ютерних Систем (Київ), Дослідницький Центр Міносвіти Росії (Москва) тощо.

10. Про систему виховної роботи із студентами

11.1. Колектив кафедри постійно дбає про гуманістичне виховання студентської та аспірантської молоді як в аудиторіях, так і в інших громадських місцях, де державницьким та історичним аспектам українського народу відводиться значне місце. Колектив кафедри стоїть на свідомих державних позиціях українського народу. Навчальний процес українською та робочими мовами виконується без порушень.

11.2. Постійно виконується робота з профілактики правопорушень. Викладачі кафедри і, в першу чергу, юристи постійно виступають з бесідами і роз'ясненнями по правових питаннях перед студентською молоддю.

11.3. Кафедра постійно надає методичну допомогу студентам з вирішення проблем самоврядування.