Господарське законодавство

Укладач: МАНДРИКОВСЬКИЙ Михайло Михайлович
ст.викладач Національного університету «Львівська політехніка»

Рецензенти: ГНИПЮК Василь Юрійович
кандидат юридичних наук, доцент Національного університету «Львівська політехніка»

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Завдання і методичні вказівки підготовлені для надання допомоги студентам у вивченні курсу основ права України та виконання контрольної роботи.
Зміст та обсяг роботи студентів визначаються цими завданнями, які складаються з загальних методичних вказівок по виконанню контрольної роботи, завдань та списку рекомендованої для опрацювання літератури.
В завданнях передбачено 10 варіантів для виконання контрольних робіт, кожен з яких включає 4 контрольні теоретичні питання, які відносяться до різних тем навчального курсу.
Передбачена структура варіантів не тільки створює реальні передумови для ознайомлення студентів з законодавчими джерелами та підручниками, але й обумовлює їх реальне та цілеспрямоване вивчення.
Студент виконує контрольну роботу за варіантом, номер якого визначається останньою цифрою номеру залікової книжки (якщо він закінчується на «0», то виконується варіант №10).

Не підлягають зарахуванню контрольні роботи, які виконані:

Такі роботи повертаються студентам з рецензією викладача для повторного написання (із врахуванням зауважень рецензента).

Варіант 1

 1. Поняття держави. Типи і форми держави.
 2. Місце цивільного права серед інших галузей права. Предмет цивільного права та його система.
 3. Трудові відносини та їх види в Україні. Предмет трудового права. Сфера дії законодавства про працю.
 4. Завдання Кодексу про працю України. Основні трудові права працівників.

Варіант 2

 1. Державний політичний режим. Його види та групи.
 2. Форми державного правління.
 3. Форми державного устрою.
 4. Що таке майнові відносини? Чи регулюються вони іншими галузями права? Співвідношення майнових і особистих немайнових відносин.

Варіант 3

 1. Поняття правової держави.
 2. Поняття правоздатності і дієздатності фізичних осіб. Обсяг дієздатності неповнолітніх. Підстави визнання громадянина недієздатним.
 3. Чи можна вважати суб'єктів трудового права суб'єктами трудових відносин.
 4. Поняття адміністративного правопорушення.

Варіант 4

 1. Поняття права, закону, норми права. Види правових норм, що регулюють суспільні відносини.
 2. Місце проживання громадянина. Порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім.
 3. Поняття колегіального договору і порядок його укладення. Сторони колективного договору.
 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення. Вчинення адміністративного правопорушення умисно.

Варіант 5

 1. Галузі права і предмет їх регулювання. Система права України.
 2. Поняття юридичної особи. Ознаки юридичної особи, її правоздатність.
 3. Поняття трудового договору, його зміст. Основні трудові права працівників.
 4. Вчинення адміністративного павопорушення з необережності. З якого віку настає адміністративна відповідальність?

Варіант 6

 1. Джерела права. Юридичні властивості Закону. Підзаконні акти: поняття та види.
 2. Угоди. Види угод, їх форми, нотаріальне посвідчення угод. Підстави для визнання угод недійсними.
 3. Регулювання трудових відносин. Порядок регулювання сумісництва, заступництва, суміщення посад (професій).
 4. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Варіант 7

 1. Поняття правовідносин, юридичних фактів, дій, бездіяльності, стану, події, суб'єкта та об'єкта правовідносин.
 2. Які відомості забороняється вимагати від працівника при укладенні трудового договору?
 3. Поняття довіреності і представництва. Строки дії довіреності.
 4. Адміністративна відповідальність посадових осіб.

Варіант 8

 1. Особа – основний суб'єкт правовідносин. Визначити поняття особи, громадянина і показати їх правовий статус.
 2. Позовна давність – загальні і скорочені терміни.
 3. Строки випробування при прийомі на роботу.
 4. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

Варіант 9

 1. Поняття законності та її гарантії. Визначити поняття законодавства, діяльності судових органів, діяльності прокуратури.
 2. Поняття та зміст права власності. Форми власності. Межі здійснення права власності.
 3. Переведення на іншу роботу.
 4. Поняття крайньої необхідності і необхідної оборони у адміністративному праві.

Варіант 10

 1. Поняття юридичної відповідальності, її види та зміст. Цілі юридичної відповідальності. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності.
 2. Поняття та зміст права приватної власності. Межі здійснення права власності. Право спільної власності. Право державної власності.
 3. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі виробничої потреби і в разі простою.
 4. Поняття неосудності. Види адміністративних стягнень. Основні та додаткові стягнення.
 5. Рекомендована література

  1. Конституція України – Основний закон.– К., 1996.
  2. Цивільний кодекс України.
  3. Кодекс законів «Про працю».
  4. Закон України «Про власність» // ВВРУ, №20, 1991.
  5. Закон України «Про підприємництво» // ВВРУ, №14, 1991.
  6. Закон України «Про нотаріат» // ВВРУ, №37, 1993.
  7. Закон України «Про господарські товариства» // ВВРУ, №14, 1991.
  8. Закон України «Про підприємства в Україні» // ВВРУ, №24, 1991.
  9. Загальна Декларація прав людини від 10.12.1948.
  10. Постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 28.04.1978 «Про судову практику в справах про визнання угод недійсними» // Бюл. законодавства і юр. практики України, 1995, №1.
  11. Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 «Про право власності на окремі види майна» ВВРУ, №35, 1992.
  12. Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 28.09.1990 «Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі і гідності ділової репутації громадян та організацій» // Бюл. законодавства і юр. практики України, 1995, №1.
  13. Законодавство про адміністративну відповідальність. – К.: Юрінком, 2000.
  14. Костицький М.В., Костюк М.І. Основи держави і права. – Львів: Юрфак ЛДУ ім. І.Франка, 1993.
  15. Молдовон В.В. Основи держави і права. – К.: Юмана, 1996.
  16. Підопригора О.А., Підопригора О.О., Сумін В.О. Цивільне право України. – К.: Юрінформ, 1994.
  17. Правові аспекти підприємництва // Діло, №86, 1996.
  18. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності // Урядовий кур'єр, №№25, 26, 1996.