Training appliances

Кизименко Л.Д., Романець З.О., Ткаченко В.М.
Термінологічний словник з дисциплін психолого-педагогічного циклу.
Львів: Видавництво Дослідницького Центру Міністерства освіти і науки України, 1998. - 20 с.
Reg. # 001

Мандриковський М.М.
Термінологічний словник з курсу «Основи права».
Львів: Видавництво Дослідницького Центру Міністерства освіти і науки України, 2001.- 24 c.
Reg. # 002

Мандриковський М.М.
Господарське право
Львів: Видавництво Дослідницького Центру Міністерства освіти і науки України, 2001.- 84 с.
Reg. # 003

Кизименко Л.Д., Бєдна Л.М.
Словник-довідник соціального працівника.
Львів: Видавництво Дослідницького Центру Міністерства освіти і науки України, 2000. - 68 с.
Reg. # 004

Methodical instructions to practical works

"Вивчення основних властивостей уваги"
Ознайомлення з основними властивостями уваги, зокрема, об'ємом, розподілом, концентрацією уваги тощо; дослідження особливостей розподілу уваги за допомогою методики "коректурна проба"; дослідження особливостей переключення уваги за допомогою червоно-чорної таблиці Гарбова-Шульте.

"Визначення рівня особистісної і ситуаційної тривожності"
Ознайомлення з поняттям "тривожність". Диференційна оцінка рівня тривожності як властивості особистості (особистісна тривожність) та як стану особистості (ситуаційна тривожність) за допомогою методики Ч.Спілберга, що складається з двох шкал по 20 тверджень

"Визначення рівня самоактуалізації особистості"
Ознайомлення з поняттям самоактуалізації особистості; за допомогою тесту-опитувальника Н.Ф.Каліна виміряти таки здатності особистості як самоповага, спонтанність, буттєві цінності, здатність покладатись на себе та ін.; визначити власний потенціал особистісного розвитку.

"Визначення типу особистості за рівнем функціональної асиметрії півкуль головного мозку"
Ознайомлення з основними функціями півкуль головного мозку людини, особливостями правопівкульної та лівопівкульної стратегій мислення. Визначення свого типу особистості у відповідності до рівня функціональної асиметрії головного мозку: мислитель, художник, змішаний тип.

"Діагностика загальних інтелектуальних здібностей"
Дослідження структури інтелекту (загальна обізнаність, здатність до абстрагування, встановлення аналогій та ін.) і визначення загального показнику інтелектуальних здібностей особистості за допомогою тесту Амтхауера.

"Діагностика психологічних відмінностей чоловіків та жінок"
Засвоєння знань психологічних відмінностей чоловіків та жінок, виявлення особливості тенденцій їх поведінки у соціумі. Встановлення ступеню психологічної приналежності до чоловічої чи жіночої статі за допомогою тесту.

"Діагностика рівня емпатичних тенденцій особистості"
Ознайомлення з поняттям "емпатія". Діагностування рівня емпатичних тенденцій особистості, що виявляють відношення до батьків, тварин, людей похилого віку, дітей та ін за допомогою опитувальника А.Мехрабіена і Н.Епшейна.

"Діагностування ділових якостей менеджера"
Ознайомлення з основними діловими якостями менеджера, зокрема менталітетом, здатністю до ризику, здатністю до лідерства, управління персоналом тощо. Діагностування ділових якостей в студентів за допомогою відповідних методик.

"Діловий етикет"
Ознайомлення з основами етикету, зокрема ділового: правила поведінки при проведенні переговорів; уміння складати "діловий протокол", тобто протокол прийому делегацій іноземних фірм.

"Дослідження типу темпераменту особистості"
Ознайомлення з поняттям "темперамент", його властивостями та основними класифікаціями, ознайомлення з особливостями нервової системи. Визначення рівня екстраверсії, емоційної стійкості, рівня психотизму та типу темпераменту за допомогою тесту-опитувальника Г. Айзенка.

"Дослідження акцентуацій характеру особистості"
Ознайомлення з поняттям акцентуації; її відомими класифікаціями; аналіз особливості кожного виду акцентуацій характеру і темпераменту; визначення наявності акцентуацій за допомогою опитувальника Леонгарда-Шмішека; ознайомлення з можливостями використання цих знань на практиці.

"Дослідження загальноділових якостей працівника"
Ознайомлення з основними якостями працівника, зокрема творчим потенціалом, організаторськими здібностями, комунікабельністю, інтелігентністю тощо. Виявлення основних якостей в студентів за допомогою відповідних методик та тестів.

"Дослідження компонентів невербальної комунікації"
Ознайомлення з основними компонентами невербальної комунікації (жести, міміка, розмовна дистанція, тактильний контакт тощо), її функціями та особливостями застосування. Визначення ступеню розуміння студентами мімічних ознак людини. Проведення тренінгів, спрямованих на розвиток навичок невербального спілкування.

"Дослідження особливостей сприймання особистості"
Ознайомлення з основними теоретичними положеннями процесу сприймання, зокрема, фізіологічною основою, законами та властивостями процесу сприймання. Дослідження за допомогою практичних завдань особливостей слухового, зорового сприймань тощо.

"Дослідження пам'яті і засобів її розвитку"
Ознайомлення з основними теоретичними положеннями та методами дослідження та розвитку пам'яті: короткочасної, довготривалої; мимовільної, довільної; рухової, емоційної, образної, словесно-логічної.

"Дослідження рівня суб`єктивного контролю особистості"
Ознайомлення з такими основними вольовими якостями особистості як суб`єктивний контроль, наполегливість та імпульсивність та ін. Визначення локусу суб`єктивного контролю особистості за допомогою тесту-опитувальника Є.Ф.Бажіна та ін. на основі шкали локусу контролю Дж. Роттера.

"Дослідження ступенів прояву якостей особистості"
Ознайомлення студентів з основними проявами якостей особистості, зокрема: інтелект, комунікабельність, емоційна стійкість, лідерство, сміливість тощо. Діагностування цих якостей особистості за допомогою багатофакторного тесту Р. Кеттела.

"Дослідження типів особистості"
Дослідження типів особистості студентів за допомогою проективної методики (психогеометричний тест Сюзен Деллінгер). Визначення типів особистостей студентів - "квадрат", "зигзаг", "трикутник" тощо. Ознайомлення з особливостями поведінки кожного типу особистості.

"Конфлікти"
Ознайомлення з типами, причинами виникнення та шляхами вирішення конфліктів. Оцінка рівня конфліктності особистості і визначення стратегій поведінки в конфліктній ситуаціях за допомогою тесту К.Томаса.

"Оцінка індивідуальної стресостійкості"
Ознайомлення з поняттями: стрес, стресостійкість. Перевірка за допомогою тестів симптомів стресу, здатність до стресу. Основні поради щодо тренування стресостійкості.

"Самооцінка як складова самосвідомості особистості"
Ознайомлення з поняттям "самооцінка", її внеском у розвиток особистості та впливом на ефективність діяльності людини, визначення рівня власної самооцінки.


Methodical instructions to control works for the correspondence-course students

Господарське законодавство

Міжнародне право

Основи законодавства зарубіжних країн

Основи законодавства та права

Основи конституційного права України

Основи права

Основи психології та педагогіки

Психологія управління

Теорія держави і права

Трудове право


Methodical instructions for external students training

Господарське законодавство

Господарське право

Міжнародне право

Основи законодавства зарубіжних країн

Основи законодавства та права

Основи конституційного права України

Основи права

Основи психології та педагогіки

Психологія управління

Теорія держави і права

Трудове право