Основи права

Укладач: МАНДРИКОВСЬКИЙ Михайло Михайлович
ст.викладач Національного університету «Львівська політехніка»

Рецензенти: ГНИПЮК Василь Юрійович
кандидат юридичних наук,
доцент Національного університету «Львівська політехніка»

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Завдання і методичні вказівки підготовлені для надання допомоги студентам у вивченні курсу господарського права України та виконання контрольної роботи. Зміст та обсяг роботи студентів визначаються цими завданнями, які складаються з загальних методичних вказівок по виконанню контрольної роботи, завдань та списку рекомендованої для опрацювання літератури. В завданнях передбачено 10 варіантів для виконання контрольних робіт, кожен з яких включає 4 контрольні теоретичні питання, які відносяться до різних тем навчального курсу. Передбачена структура варіантів не тільки створює реальні передумови для ознайомлення студентів з законодавчими джерелами та підручниками, але й обумовлює їх реальне та цілеспрямоване вивчення. Студент виконує контрольну роботу за варіантом, номер якого визначається останньою цифрою номеру залікової книжки (якщо він закінчується на «0», то виконується варіант №10). Не підлягають зарахуванню контрольні роботи, які виконані:

Такі роботи повертаються студентам з рецензією викладача для повторного написання (із врахуванням зауважень рецензента).

Варіант 1

 1. Система господарського законодавства.
 2. Види господарських об'єднань.
 3. Майно і майнові права в акціонерному товаристві.
 4. Підстави застосування банкрутства.

Варіант 2

 1. Поняття господарського права, його предмет.
 2. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.
 3. Право державної та комунальної власновсті, об'єкти такої власності.
 4. Підвідомчість справ арбітражним судом.

Варіант 3

 1. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види.
 2. Поняття господарського об'єднання. Види господарських об'єднань Функції та компетенція господарського об'єднання.
 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Вирішення спорів арбітражним судом.
 4. Поняття відповідальності в господарському праві. Види відповідальності і підстави відповідальності.

Варіант 4

 1. Предмет господарського права, його система.
 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види.
 3. Правове становище арбітражних судів.
 4. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства.

Варіант 5

 1. Поняття суб'єкта господарського права. Види суб'єктів господарського права.
 2. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.
 3. Право колективної власності, його суб'єкти і об'єкти.
 4. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

Варіант 6

 1. Поняття підприємства. Організаційно-правові форми підприємств. Створення підприємства.
 2. Право приватної власності. Межі здійснення права приватної власності.
 3. Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства.
 4. Поняття та юридичні ознаки біржі. Функції, права та обов'язки біржі.

Варіант 7

 1. Установчі документи підприємства. Державна реєстрація підприємства. Припинення діяльності підприємства.
 2. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства. Засновники та учасники акціонерного товариства.
 3. Поняття та зміст підприємництва. Умови здійснення підприємництва.
 4. Правовий статус повного товариства та командитного товариства.

Варіант 8

 1. Майно і майнові права в акціонерному товаристві.
 2. Провадження справ про банкрутство.
 3. Наслідки визнання боржника банкрутом.
 4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

Варіант 9

 1. Види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню. Порядок видачі ліцензій.
 2. Принципи підприємницької діяльності.
 3. Гарантії прав суб'єктів підприємницької діяльності.
 4. Правовий режим майна державних підприємств.

Варіант 10

 1. Суб'єкти підприємництва.
 2. Категорії громадян, що мають обмеження щодо підприємницької діяльності.
 3. Черговість задоволення претензій кредиторів.
 4. Правовий режим акцій та дивідендів.
 5. Рекомендована література

  1. Конституція України – Основний закон.– К., 1996.
  2. Цивільний кодекс України.
  3. Земельний кодекс України.
  4. Кримінальний кодекс України.
  5. Арбітражний кодекс України.
  6. Кодекс законів «Про працю».
  7. Закон України «Про Арбітражний суд» // ВВРУ, №36, 1993.
  8. Закон України «Про економічну самостійність України» // ВВРУ, №34, 1990.
  9. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // ВВРУ, №47, 1991.
  10. Закон України «Про колективні договори і угоди» // ГУ, 29.07.93.
  11. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // ВВРУ, №25, 1991.
  12. Закон України «Про товарну біржу» // ВВРУ, №10, 1992.
  13. Закон України «Про фондову біржу» // ВВРУ, №38, 1991.
  14. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» // ВВРУ, №24, 1992.
  15. Закон України «Про власність» // ВВРУ, №20, 1991.
  16. Закон України «Про підприємництво» // ВВРУ, №14, 1991.
  17. Закон України «Про господарські товариства» // ВВРУ, №14, 1991.
  18. Закон України «Про банкрутство» // ВВРУ, №14, 1992.
  19. Закон України «Про обмеження монополізму» // ВВРУ, №21, 1992.
  20. Закон України «Про Антимонопольний комітет» // ГУ, №23, 1993.
  21. Закон України «Про оренду майна державних підприємств» // ВВРУ, №30, 1992.
  22. Закон України «Про заставу» // ГУ, 1992.
  23. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» // ВВРУ, №38, 1991.
  24. Закон України «Про ціни і ціноутворення» // ВВРУ, №34, 1990.
  25. Указ Перезидента України від 19.02.94 р. «Про єдину систему органів приватизації в Україні».
  26. Декрет Кабінету міністрів України від 29.12.92 р. «Про укладання договорів оренди…»
  27. Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» // УК, 17.06.93 р.
  28. Господарське право: Курс лекцій.– К.: Вентурі, 1996.