1. Мета й завдання дисципліни "Основи педагогіки вищої школи" у підготовці аспірантів.

1.1. МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ.
Метою викладання предмету є надання майбутнім науковцям і викладачам вищої школи знань теоретичних основ педагогічної теорії та педагогічної майстерності, управління навчально-виховним процесом для викладання у вищій школі.

1.2. ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ.
Після вивчення курсу педагогіки вищої школи аспіранти повинні знати:

Аспіранти повинні також вміти:

1.3. МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАННЯ.
Навчальні заняття з дисципліни здійснюватимуться у лекційній формі та у формі практичних занять із застосуванням інтерактивних методів навчання, таких як аналіз власного досвіду, обмін думками, вирішенням ситуаційних завдань із застосуванням рольових ігор тощо. Для вивчення курсу психології загальної та особистості студенту необхідні знання з біології, анатомії та фізіології людини, філософії, загальної історії, історії психології.

2. Зміст дисципліни.


2.1. ЛЕКЦІЇ (20 год.)
ТЕМИ Год.
1 Тема 1. Розвиток процесу освіти. Вища школа у Стародавній Греції, Римі, перші університети в Європі. Структура, основні методи навчання. Провісники вищої школи в Україні. 2
2 Тема 2. Педагогіка вищої школи як наука. Педагогічні цивілізації, парадигми. Педагогіка: предмет, основні категорії. Система педагогічних наук. Основні категорії педагогіки вищої школи. Основін ідеї, концепції, теорії педагогіки вищої школи. Концепція гнучких технологій. 2
3 Тема 3. Основи дидактики вищої школи. Базові поняття. Вимоги до викладача вищої школи. Специфіка навчання у вищій школі. Принципи навчання. 2
4 Тема 4. Зміст і методи навчання у вищій школі. Класифікації методів навчання (Скаткін та Кернер, Бабанський Ю.К.). Оптимальний вибір методу навчання. 2
5 Тема 5. Перевірка та оцінка знань студента. Особливості обліку у вищій школі. Педагогічні вимоги до контролю. Критерії оцінки знань. Види обліку знань. Модель екзамену. Методи обліку. Педагогічні виміри (вимоги до тестів, форми, оцінювання). Система контролю якості навчального процесу у вищій школі. 2
6 Тема 6. Форми організації навчального процесу у вищій школі. Лекція: функції, види, структура, підготовка, побудова, оцінка якості. Розвиток лекційної форми навчання. 2
7 Тема 7. Практичні заняття, семінарські, курсові роботи та проєкти. лабораторні, колоквіум. навчально-дослідницька робота. Навчальна та виробнича практика. Дипломне проєктування. 2
8 Тема 8. Самостійна робота студентів. Активні та ігрові методи, "мозковий штурм". Проблемне начання. Програмоване навчання. 2
9 Тема 9. Педагогічна майстерність. Педагогічна техніка. Мовлення педагога як засіб педагогічної праці. Майстерність педагогічного спілкування. 2
10 Тема 10. Нормативна база навчальноо процесу. Форми вираження (навчальний план, програма). Основні інформаційно-методичні компоненти навчального процесу. 2

2.2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (20 год).

ТЕМИ Год.
1 Тема 1. Види та техніки слухання. 2
2 Тема 2. Особливості мовлення педагога. Техніка мовлення. 2
3 Тема 3. Ділова гра "Методи навчання". 4
4 Тема 4. Нормаативна база навчального процесу. Складання навчальних планів, програм. 4
5 Тема 5. Діагностика і тренінги педагогічної проникливості. 2
6 Тема 6. Психологічні особливості виховання студентів. Тести "Стилі керівництв", "Чи жорсткий Ви керівник?", "Групові ролі". 4
7 Тема 7. Психолого-педагогічне вивчення особистості студента. 2

3. Контрольні питання на іспит.

 1. Відомості про історію розвитку зарубіжної вищої освіти.
 2. Розвиток вищої освіти в Україні.
 3. Особливості педагогічної діяльності у вищій школі (ВШ).
 4. Дидактика або теорія навчання у ВШ.
 5. Основні принципи теорії навчання у ВШ.
 6. Принципи єдності науки та навчання.
 7. Принципи систематичності навчання у ВШ.
 8. Принципи зв'язку теорії з практикою.
 9. Принципи свідомості та самосвідомості у навчанні.
 10. Принцип дрступності навчання у ВШ.
 11. Принцип грунтовності навчання у ВШ.
 12. Принцип єдності конкретного та абстрактного в навчальному процесі.
 13. Принцип індевідуального підходу у навчанні.
 14. Єдність науково-дослідницької та навчальної діяльності.
 15. Форми вираження системи навчального процесу.
 16. Зміст і методи навчання у ВШ.
 17. Програмоване навчання у ВШ.
 18. Проблемне навчання у ВШ.
 19. Активні та ігрові методи навчання у ВШ.
 20. Принципи модульного навчання.
 21. Контроль знань у ВШ. Педагогічні вимоги до його організації.
 22. Практичні заняття у ВШ, їх цілі, організація проведення.
 23. Семінарські заняття у ВШ, підготовка до їх проведення.
 24. Курсові роботи та проєкти, їх дидактичне обгрунтування.
 25. Лабораторні роботи та методика їх проведення.
 26. Навчально-дослідницька робота, її організація.
 27. Навчальна та виробнича практика, її організація.
 28. Дипломне проектування.
 29. Самостійна робота студентів. Бюджет часу студентів.
 30. Лекція у ВШ. Основні вимоги до лекції у ВШ. Види лекцій.
 31. Підготовка викладача до лекцій.
 32. Активізація процесу сприйняття через емоційність.
 33. Наочність та її роль в активізації сприймання. Прийоми формування позитивних емоцій.
 34. Активізація механізмів мислення та поведінки, основні прийоми.
 35. Стимули організації пізнавальної діяльності студентів.
 36. Педагогічне спілкування, його основні функції.
 37. Структура педагогічного спілкування.
 38. Стилі педагогічного спілкування.
 39. Педагогічний такт.
 40. Поняття про педагогічну техніку.
 41. Поняття про техніку мови.
 42. Гнучкі технології в сучасній педагогіці ВШ.

догори