1. Мета й завдання дисципліни "Психологія вищої школи" у підготовці аспірантів. Загальна анотація до курсу.

Викладання психології для аспірантів передбачає розуміння того, що аспіранти у майбутньому - це науковці-вчені, викладачі Вищої школи, керівники, провідні спеціалісти різних виробничих та бізнесових організацій, це й інтелектуальна еліта нашого суспільства, тому структура курсу повинна бут орієнтована на те, щоби надати аспірантам знань та вмінь з психології, що стосуються вказаних ролей та професійного спрямування.

Зокрема, це:

1.1. МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ психології вищої школи є надання майбутнім науковцям і викладачам вищої школи знань про закономірності виникнення, особливості функціонування психіки, розвитку та формування властивостей, і характеристик особистості як "елементарної частини" суспільства, без орієнтації в яких неможливе розуміння індивідуальної поведінки людини та поведінки людей в соціальних групах.

1.2. ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ.
Після вивчення курсу психології вищої школи аспіранти повинні знати:

Аспіранти повинні також вміти:

1.3. МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАННЯ.
Навчальні заняття з дисципліни здійснюватимуться у лекційній формі та у формі практичних занять із застосуванням інтерактивних методів навчання, таких як аналіз власного досвіду, обмін думками, вирішенням ситуаційних завдань із застосуванням рольових ігор тощо. Для вивчення курсу психології загальної та особистості студенту необхідні знання з біології, анатомії та фізіології людини, філософії, загальної історії, історії психології.

2. Зміст дисципліни.


2.1. ЛЕКЦІЇ (30 год.)
ТЕМИ Год.
1 Тема 1. Вступна лекція. Психологічні аспекти навчально-виховного процесу у вищій школі. Педагогічна психологія навчання і виховання у вищій школі. Психологія студентського віку. Психологія викладацької діяльності. Формування мотивації до вивчення курсу психології вищої школи. Аспекти мотивації: як науковців, як майбутніх викладачів, як майбутніх бізнесменів, як представників інтелектуальної еліти нації. Формування психології життєтворчості. Знайомство із структурою курсу 2
2 Тема 2. Сучасна психологія як наука, її вплив на розвиток суспільства. Психологія як наука. Об'єкт і предмет психології. Природа психіки. Методологічні принципи психологічної науки, зв'язок із діяльнісним підходом до природи і розвитку психіки. Психологія в системі наук. Психологія і філософія. Галузі психології. Методи наукової психології: організаційні, емпіричні, обробки даних, інтерпретаційні. Розвиток наукових знань про природу психіки. Перспективи розвитку психологічної науки, значення психологічних знань для розвитку суспільства. 2
3 Тема 3. Розвиток психіки і свідомості як вищого рівня розвитку психіки. (Розвиток психіки у філогенезі). Стадії і рівні розвитку психіки. Психіка і еволюція нервової системи. Інстинкти, навички. Інтелектуальна поведінка. Виникнення свідомості. Ознаки і характеристики свідомості. Організм і психіка. Мозок і психіка. Загальна характеристика зв'язку психіки з матеріальним субстратом - мозком. Закономірності вищої нервової діяльності. Поняття функціональної системи за Анохіним. Основні функціональні блоки мозку за Лурією. Асиметрія півкуль головного мозку та специфіка психічних процесів. Динамічний стереотип. Перша і друга сигнальні системи. 2
4 Тема 4. Активність особистості - поведінка і діяльність. Спрямованість особистості у студентські роки. Природа активності: види активності. Поведінка і діяльність. Психологічна характеристика діяльності людини. Структура діяльності. Види діяльності. Класифікація. За генетичним критерієм класифікації: гра, навчання, праця. Залежності від засобів, які використовує суб'єкт: матеріально-практична, практично-духовна, відображальна. За характером психічної активності: репродуктивна та творча. За змістом: пізнавальна, перетворююча, цілісно-орієнтаційна та художня. Мотиваційної сфера особистості. Характеристики і структура. Ситуаційна і диспозиційна мотивації. Сучасні теорії мотивації. Мотивація і особистість. Потреби як джерело активності особистості. Класифікації потреб. Характеристики потреб. 2
5 Тема 5. Джерела активності і мотивації особистості у західних наукових школах і напрямках. Фройдизм. Неофройдизм. Внесок Фройдизму у розвиток світової психологічної науки. Моделі психіки З.Фройда. Аналітична психологія К.Н.Юнга. Колективне несвідоме і архетипи. Типологія особистості. Неофройдистські соціодинамічні теорії особистості. Індивідуальна психологія А.Адлера. Стилі життя. Основні положення соціокультурної теорії К.Горні. "Основна тривога" як мотиваційний фактор особистості. Стратегії поведінки. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма. Біхевіоризм і гештальтпсихологія. Поведінка як предмет психології. Стимульно-реактивні зв'язки. Внесок біхевіоризму у розвиток психологічної науки. Необіхевіоризм. Внесок гештальтпсихології у розвиток психологічної науки. Основні закони сприймання. Механізми творчості. Теорія поля К. Левіна. 2
6 Тема 6. Західні наукові психологічні концепції другої половини ХХ століття. Гуманістичний напрямок у психології. Відмінності гуманістичної психології від біхевіоризму і психоаналізу. Основні принципи. Теорія потреб А.Маслоу. Характеристики особистості, що самореалізується. Феноменологічна теорія К.Роджерса. Особистість у логотерапії В Франкла. Когнітивні схеми як компоненти структури особистості. Основні постулати і висновки. Природа людини в концепції Келлі. Трансперсональна психологія як новий перспективний напрямок психологічної науки. Генетична психологія Тойча. 2
7 Тема 7. Загальне поняття про особистість. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Характеристики особистості. Структура особистості. Типи теорій особистості: психодинамічні, соціодинамічні, інтеракціоністські. Індивідуально-психологічні властивості особистості. Темперамент. Характер. Здібності. Типи темпераментів та їх психологічна характеристика. Основні властивості темпераменту. Роль темпераменту у трудовій та навчальній діяльності людини. Індивідуальний стиль діяльності. Загальне поняття про характер. Структура характеру. Типи характеру. Характер і темперамент. Акцентуація характеру. Загальне поняття про здібності. Характеристики здібностей. Структура здібностей. Креативні здібності. 2
8 Тема 8. Розвиток і формування особистості у студентські роки. Соціалізація особистості. Соціальне і біологічне в онтогенезі людської психіки. Суспільна природа особистості. Рушійні сили розвитку особистості. Вроджене і набуте в структурі особистості. Теорія двох факторів. Роль навчання та виховання в процесі формування особистості. Роль спілкування і діяльності у розвитку особистості. Сторони розвитку. Моральний розвиток дітей за Кольбергом. Концепція розвитку особистості протягом життя за Еріксоном. Основні новоутворення та провідна діяльність на кожній стадії розвитку особистості. Джерела соціалізації. Механізми соціалізації. 2
9 Тема 9. Психологія навчання і виховання у вищій школі. Механізми психологічної адаптації. Джерела формування механізмів психологічної адаптації. Розвиток і формування характеру. Виховання і розвиток студента як функції викладання. Первинні механізми психологічної адаптації. Види навчання. Механізми научіння. Створення релевантної мотивації до навчання. 2
10 Тема 10. Розвиток пізнавальної сфери та інтелекту у студентські роки. Інтелектуальні механізми психологічної адаптації. Виховання і розвиток студента як функції викладання. Індивідуальний стиль діяльності студента. Розумовий розвиток, розвиток творчих здібностей і творчого мислення. Особливості формування характеру на основі інтелектуальних механізмів психологічної адаптації. 2
11 Тема 11. Розвиток емоційної сфери особистості у студентські роки. Загальне поняття. Специфіка психічного відображення в емоціях. Форми переживання почуттів: емоції, афекти, настрої, стресові стани, пристрасті. Параметри емоційних процесів і станів: інтенсивність, тривалість, глибина, освідомленість, походження тощо. Вплив емоцій на пізнавальні процеси. Відмінність емоцій від відчуттів і почуттів. Види емоцій: нижчі та вищі, позитивні та негативні, стенічні та астенічні. Емоції та особистість. Загальні умови виникнення почуттів. Прийоми саморегуляції емоцій і почуттів. 2
12 Тема 12. Вольова сфера особистості студента. Поняття волі та вольової дії. Вольова регуляція. Структура вольового акту. Мотивація і воля. Перешкоди, що зумовлюють виникнення вольової регуляції: зовнішні (час, простір, протидія людей, фізичні властивості речей тощо) і внутрішні (відношення та установки, хворобливий стан, втома, тривога, страх, небажання). Вольові властивості особистості та їх формування у студентів. Самовиховання волі у студентські роки. 2
13 Тема 13. Соціальна психологія особистості студента та академічної групи. Соціально-психологічні аспекти вивчення особистості студентів та аспірантів. Типологія особистості студента. Соціонічні підходи до типологізації. Психологія спілкування із студентською аудиторією. Аспекти спілкування. Функції спілкування. Рівні спілкування. Функції та види мовленнєвої діяльності при викладанні у вищій школі. 2
14 Тема 14. Психологія студентської групи. Класифікація. Рівні розвитку групи. Характеристики групи. Соціометрична структура групи. Рольова диференціація в групі. Фактори згуртування групи. Лідерство. Типи лідерів Стилі керівництва та лідерства. Фактори авторитету лідера. 2
15 Тема 15. Психологія викладача вищої школи. Психологічні властивості особистості викладача вищої школи. Емоційна та мовленнєва культура викладача вищої школи. Психолого-педагогчні аспекти мовленнєвої діяльності викладача. Проблеми конфліктності у вищій школі. Структура конфліктів, динаміка конфліктів. 2

2.2. ПРАКТИЧНО-ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ (30 год).
ТЕМИ Год.
1 Тема 1. Рефлексивний аналіз розділів програми курсу через особистісний досвід. Інтерактивна форма заняття. 2
2 Тема 2. Сучасні напрямки розвитку науки про психіку. Методи сучасної психології. Семінарське заняття. 2
3 Тема 3. Семінар. Коротка історія психології. Становлення предмету психології. Характеристика напрямків, що виникли на межі Х1Х - ХХ сторіччя. 2
4 Тема 4. Дослідження функціональної асиметрії півкуль головного мозку. 2
5 Тема 5. Когнітивна сфера особистості. Відчуття. Теоретична частина. Загальне поняття. Класифікація відчуттів: екстерорецептивні, інтерорецептивні і пропріорецептивні відчуття. Види відчуттів. Основні закономірності відчуттів. Абсолютна і диференційна чутливість. Поняття про поріг сенсорної чутливості. Основний психофізичний закон. Проблема зміни сенсорної чутливості. Практична частина. Дослідження зорових, слухових і тактильних відчуттів. 2
6 Тема 6.Сприймання. Теоретична частина. Загальне поняття про сприймання. Відмінності сприймання від відчуття. Види сприймання: мимовільне і довільне. Спостереження і спостережливість. Основні закономірності процесу сприймання. Фізіологічні основи сприймання. Активний характер сприймання. Роль установки в процесі сприймання. Аперцепція. Класифікація сприймання. Сприйняття простору, часу і руху. Ілюзії сприймання. Розвиток сприйняття і спостережливості в процесі навчальної та трудової діяльності. Практична частина. Дослідження властивостей і закономірностей сприймання. 2
7 Тема 7. Уява. Теоретична частина. Природа та своєрідність уяви як пізнавального психічного процесу. Види уяви залежно від характеру діяльності. Види уяви за змістом. Мрія. Прийоми створення образів уяви. Фізіологічні основи процесів уяви. Уява та органічні процеси. Уява та особистість. Місце уяви у діяльності людини. Фантазія в науковій та художній творчості. Роль фантазії в ігровій діяльності дитини. Розвиток уяви у дітей. Сновидіння як форма уяви: проблема психологічного пояснення. Практична частина. Дослідження закономірностей образів уяви. Тест "Тварина, яка не існує". Особистість і уява. 2
8 Тема 8. Мислення і мовлення. Теоретична частина. Поняття про мислення. Мислення і чуттєве пізнання. Мислення і практична діяльність. Мислення і мова. Логічні форми мислення: поняття, судження та умовисновок. Основні мислительні операції: Види мислення. Індивідуальні особливості мислення. Якості розуму. Мислення як споглядання, рішення задач і рефлексія. Творче мислення. Загальне поняття про мову. Мова та мовлення. Мова та спілкування. Види мови. Стилі мови. Основні функції мови. Способи комунікації у тварин та їх якісна відміна від засобів мовного спілкування у людей. Практична частина. Дослідження особливостей мислення. Семінар. Мислення: типи, процеси, форми. 2
9 Тема 9. Пам'ять. Теоретична частина. Поняття про пам'ять. Класифікації видів пам'яті. Взаємозв'язок різних видів пам'яті. Фізіологічні механізми пам'яті. Характеристика процесів пам'яті. Запам'ятовування. Умови продуктивності запам'ятовування. Відтворення. Види відтворення. Згадування. Пізнавання. Прийоми ефективного згадування. Збереження та забування. Темп забування. Ремінісценція. Індивідуальні відмінності пам'яті. Практична частина. Дослідження властивостей різних видів пам'яті. 2
10 Тема 10. Увага. Теоретична частина. Поняття про увагу. Функції уваги. Природа уваги. Системна організація уваги: види, форми, властивості. Види уваги. Форми уваги. Основні властивості уваги: об'єм, концентрація, розподіл, стійкість, переключення. Фізіологічні основи уваги. Індивідуальні властивості уваги. Практична частина. Дослідження властивостей уваги. 2
11 Тема 11. Дослідження темпераменту за тестом Айзенка. 2
12 Тема 12. Діагностика акцентуацій характеру за тестом Леонгарда-Шмішека. 2
13 Тема 13. Діагностика інтелектуальних здібностей за тестом Амтхауера. 2
14 Тема 14. Дослідження емоційної спрямованості за Додоновим. 2
15 Тема 15. Семінар. Феномен волі. Розвиток вольових якостей особистості. 2

2.3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ НА ІСПИТ

 1. Психологія як наука. Об'єкт, предмет психології.
 2. Становлення предмету психології.
 3. Класифікація психічних явищ.
 4. Структура психічних процесів. Загальна характеристика пізнавальної сфери особистості.
 5. Методи психології.
 6. Основні галузі сучасної психології та основні тенденції її розвитку.
 7. Основні принципи вітчизняної психології.
 8. Мозок і психіка. Фізіологічна основа психічної діяльності.
 9. Функціональні блоки мозку за Р.Лурією.
 10. Поняття про функціональну систему (за П.К.Анохіним).
 11. Розвиток психіки і свідомості. Стадії і рівні розвитку психіки (за А.Н.Леонтьєвим і К.Е.Фабрі).
 12. Функції психіки. Сутність психічного відображення.
 13. Основні теоретичні напрямки, що виникли на межі XIX - XX ст.
 14. Біхевіоризм, необіхевіоризм. Основні теоретичні положення.
 15. Гештальтпсихологія, її внесок у психологічну науку. Теорія поля К.Левіна.
 16. Психоаналіз та його значення для розвитку сучасної психології.
 17. Структура психіки за З.Фройдом. Топографічна і динамічна моделі психіки.
 18. Неофройдизм. Мотиваційні фактори особистості за А.Адлером.
 19. Погляди К.-Г.Юнга на структуру несвідомого, типи особистості.
 20. Мотиви і життєві стратегії особистості за К.Горні.
 21. Гуманістична психологія. А.Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл - загальні положення їх концепцій.
 22. Когнітивна психологія.
 23. Трансперсональна психологія.
 24. Вітчизняна школа психології.
 25. Поняття людина, індивід, особистість, індивідуальність.
 26. Розвиток особистості. Джерела та рушійні сили розвитку особистості.
 27. Біогенетична і соціогенетична концепції розвитку.
 28. Поняття про вік. Сенситивні періоди розвитку. Вікові кризи.
 29. Вікові психологічні новоутворення особистості.
 30. Визначення особистості. Характеристики особистості. Системоутворювальні фактори особистості.
 31. Структура особистості (за К.К.Платоновим, традиційна).
 32. Механізми психологічного захисту за З.Фройдом.
 33. Рівні морального розвитку за Л.Кольбергом.
 34. Стадії розвитку особистості за Е.Еріксоном.
 35. Темперамент. Властивості темпераменту.
 36. Типи темпераменту.
 37. Характер. Риси характеру. Типи акцентуацій за К.Леонгардом.
 38. Здібності. Задатки. Види здібностей.
 39. Структура здібностей. Творчі здібності.
 40. Самооцінка особистості. Формування самооцінки. Референтна група.
 41. Мотиваційна сфера особистості. Параметри і характеристики.
 42. Мотивація і особистість.
 43. Теорії мотивації.
 44. Потреби. Класифікація потреб. Потреба і особистість. Формування потреб.
 45. Діяльність. Поведінка і діяльність. Особливості діяльності на відміну від поведінки тварин.
 46. Структура діяльності.
 47. Види діяльності. Знання, вміння, навички. Звички.
 48. Теорія діяльності А.Н.Леонтьєва. Віддалення мети від мотиву та зсув мотиву на мету.
 49. Поняття про відчуття. Класифікація відчуттів.
 50. Закономірності відчуттів. Пороги відчуттів. Основний закон психофізики.
 51. Сприймання. Відмінності сприймання від відчуття. Класифікація сприймання.
 52. Властивості і особливості сприймання. Сприймання часу, простору і руху.
 53. Увага. Види уваги.
 54. Властивості уваги. Розвиток уваги та виховання уважності.
 55. Методи дослідження уваги.
 56. Структура психічних процесів особистості.
 57. Мислення. Визначення. Особливості.
 58. Мислення і мова. Функції мови.
 59. Операції мислення. Форми мислення.
 60. Види мислення. Якості розуму. Розвиток мислення у навчальній діяльності.
 61. Уява. Функції уяви. Види уяви. Способи створення образів уяви.
 62. Уява і органічні процеси. Зв'язок уяви з фізіологічними процесами в організмі.
 63. Пам'ять. Процеси пам'яті. Властивості пам'яті.
 64. Класифікація видів пам'яті. Мнемічні здібності. Раціональні способи запам'ятовування.
 65. Почуття. Форми переживання почуттів.
 66. Функції емоцій. Інформаційна теорія емоцій.
 67. Параметри емоційних процесів і станів. Погляди В.Вундта та Л.С.Рубінштейна щодо емоційних процесів.
 68. Емоційні стани за К.Ізардом та Додоновим. Види почуттів.
 69. Воля. Протиріччя у поглядах вчених на феномен волі. Погляди В.А.Іваннікова, В.А.Петровского, В.Л.Леві.
 70. Вольова поведінка. Структура вольового акту. Воля і ризик. Самовиховання волі.
 71. Структура особистості. Самосвідомість.
 72. Соціальний розвиток особистості.
 73. Формування "Я-концепції" особистості.

догори