РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДВИЩЕННІ СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТСТВА

 

Аспірант  кафедри Бєлкіна О.О.

 

Підготовка майбутніх спеціалістів за будь-яким напрямком передбачає вивчення ними специфічних, притаманних обраній професії дисциплін. Однак, часто при цьому забувають, що формування професіонала, повноцінного громадянина та зрілої особистості неможливе без внутрішнього усвідомлення людиною свого місця в суспільстві, розуміння самої себе, тих взаємозв’язків, які існують між нею та оточуючими, а також тими ролями, які людина «вдягає на себе» протягом усього життя.

Практична психологія як дисципліна надає юнакам та дівчатам саме той корисний інструментарій, ті базові знання, про які не можна сказати, що вони не знадобляться в житті, адже ми щоденно перебуваємо у контакті с іншими суб’єктами соціальної взаємодії, а також не припиняємо внутрішнього діалогу самі із собою. Рівень знань з практичної психології, а також вміння та навички, що застосовуються у певних життєвих ситуаціях формують соціально-психологічну компетентність особистості.

Соціально-психологічна компетентність (від латів. competens — відповідний, здатний) — здатність індивіда ефективно взаємодіяти з людьми, що оточують його, в системі міжособистісних стосунків. До складу соціально-психологічної компетентності входить уміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, правильно визначати особистісні властивості та емоційні стани інших людей, вибирати адекватні способи поводження з ними і реалізовувати ці способи в процесі взаємодії. Особливу роль тут відіграє уміння поставити себе на місце іншої людини. Соціально-психологічна компетентність формується в ході освоєння індивідом систем спілкування і залучення у спільну діяльність (Кордуел).

         За допомогою вивчення практичної психології студент отримує вивірений інструментарій, який:

·         розвиває прийоми та способи поведінки, формує активну установку на спілкування;

·         допомагає зняти психологічні бар'єри, звільняє від стереотипів;

·         навчає умінню говорити і слухати, проявляти гнучкість в спілкуванні (спілкуватися з іншою людиною як з партнером);

·         навчає умінню орієнтуватися та адекватно поводитись в стресових і конфліктних ситуаціях;

·         надає можливість діагностувати і самодіагностувати сприйняття себе і інших;

·         формує способи схвалення себе і інших;

·         виробляє індивідуальний зрілий стиль спілкування;

·         розширює особистий експресивний репертуар;

·         формує навички аналізу і самоаналізу в ситуаціях міжособистісного спілкування;

·         допомагає формулювати чи переформулювати особисті проблеми;

·         уточнює "Я-концепцію", підвищує упевненість у собі і свою самооцінку;

·         розширює бар'єри сприйняття;

·         надає можливість розуміти механізми і структуру соціальної взаємодії;

·         формує уміння самостійно і продуктивно вибудовувати ту частину соціальної реальності, що знаходиться у вашому особистому розпорядженні («приватизація життя»).(Малінаускас)

Як висновок можна висловити думку, що знання, вміння та навички, отримані в процесі вивчення психології, роблять життя кожної окремо взятої людини більш свідомим, контрольованим та комфортним. А це, в свою чергу, допомагає будувати гармонійні сімейні та виробничі стосунки, скеровувати внутрішні інтелектуальні та емоційні ресурси на продуктивну діяльність, а не на процеси, які в наслідок нестачі попереднього досвіду і інформації, трактуються та переживаються людиною негативно.

Використані джерела:

Jesse G. Delia. Social Psychology, Competency, and Individual Differences in Communicative Action// Journal of Language and Social Psychology, Vol. 2, No. 2-3-4, 207-218 (1983)

Knudson-Martin, Carmen. Gender, family competence, and psychological symptoms// Journal of Marital and Family Therapy – July, 2000. - http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3658/is_/ai_n8923348

Гаранина Жанна Григорьевна. Психологическая компетентность будущего специалиста (На материале экономико-управленческих профессий) : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 : Казань, 1999 183 c. РГБ ОД, 61:00-19/244-5

Гордеева В.А. Социально-психологический тренинг//Библиотека. – 2004. – № 1. – С.66-67

Кордуэлл М. Психология от А до Я: Словарь-справочник, 2000 г.

Малинаускас Р. К., Гудонис В. П., Шнирас Ш. А. Динамика социально-психологической компетентности студентов  педагогических вузов// ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, Том 28, номер 4, 2007.

Царева О. Роль психологии в жизни людей - http://www.intelgame.ru/doc/263.htm