ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ГРОМАДСЬКОЇ АТЕСТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ

 

Аспірант кафедри Медвідь Н.

 

Відомо, що ефективність функціонування організації чи її підрозділу напряму залежить від керівників. Наскільки професійним буде перша особа, настільки добре буде організована робота і стосунки у колективі. Адже керівник виконує одну з головних ролей. Це особа, яка наділена правом приймати рішення в межах даних йому повноважень, яка також повинна володіти умінням дискусії, бути обізнаним у сфері трудових правовідносин, та не лише знати права і обов’язки працівників, але й сприяти їх дотриманню; володіти засобами досягнення мети і методами контролю, уміло використовувати засоби заохочення та стягнення; бути обізнаним з психології управління; мати високі моральні якості; знання, вміння та навички управлінської праці тощо. Отже, від рівня освіти керівника, його професійних, особистісних, психофізіологічних якостей, досвіду роботи, уміння управляти громадською думкою колективу в значній мірі залежить успішне керівництво.

Проте численні публікації свідчать, що керівники часто зловживають своїми правами, проявляють свій непрофесіоналізм, тобто не відповідають займаній посаді. Хоча вони і проходять професійну атестацію кожних 5 років, але у більшості випадків ця атестація є формальною. Тому необхідно шукати нові механізми впливу на керівників, незалежного оцінювання, атестації із залученням громадськості. Адже залучення громадськості до процесів розробки та прийняття рішень, що стосуються життя територіальної громади, є одним із фундаментальним принципів демократії та розвитку громадянського суспільства.

Громадськість повинна брати участь в управлінні, вона має бути зацікавлена висловлювати свою думку, але і має знати, що це буде обов’язково враховано. Проте громадянам сьогодні все ж потрібно доводити важливість для керівництва їхньої думки, як би це парадоксально не звучало, адже це для широкої громадськості не очевидно. Спостерігається низька активність громадян, але і є об’єктивні причини цього.

Одним з механізмів пливу на керівників є громадська атестація. Вона є корисною і потрібною для самих керівників, бо стає інструментом удосконалення їхньої управлінської діяльності, адже керівники отримують інформацію про соціальні очікування щодо себе від своїх підлеглих, колег по роботі і широкої громадськості загалом. Також корисною громадська атестація керівників є і для вищого керівництва, в повноваження якого входить підбір кадрів на посади, проведення професійної атестації. Наразі громадська атестація може носити рекомендаційний характер при прийнятті кадрових управлінських рішень, але в перспективі необхідно зробити її складовою професійної атестації, тобто обов’язкове врахування результатів і донесення їх до кола широкої громадськості. Це забезпечить зворотній зв’язок між громадськістю і органами влади, сприятиме збільшенню довіри та активності громадян, налагодження партнерських взаємовідносин.

Сьогодні важко назвати галузь суспільної практики, яка не вимагала б врахування людського фактору. Під людським фактором розуміють сукупність властивостей людини – спеціальних, психологічних, біологічних, які виявляються в її діяльності і тим самим впливають на суспільні процеси.

Зростають як суспільна значущість психології, так і її можливості вирішувати складні проблеми розвитку суспільства, до яких також належать проблеми моделювання процесу трудової діяльності людини та визначення сприятливих і несприятливих її факторів. Розрізняють психологію наукову і практичну. Саме практична психологія, як галузь професійної діяльності, має на меті визначення психологічних особливостей життєвої позиції та індивідуальності людини або групи, внесення позитивних змін у процес взаємодії між ними і профілактику небажаних форм поведінки для найбільш повного розкриття сутнісних сил людини, оптимізацію її індивідуального розвитку та збереження її індивідуальності [1, С. 33].

Прикладна психологія визначається як науково-методичне забезпечення діяльності практикуючих спеціалістів, якими у процесі громадської атестації має бути група екпертів-оцінників, до яких висуваються спеціальні кваліфікаційні вимоги. Інструменти громадської атестації керівників – це науково-методична праця з трансляцією досягнень науки у практичні технології роботи з людьми.

Психологічна технологія, яка використовується у процесі громадської атестації керівників – це цілісна методична система, яка складається з діагностичної, інтерпретаційної (пояснювальної) та корекційної частин. Основний зміст застосування психологічної технології – це внесення змін у зміст, форми і напрями індивідуального розвитку особистості.

 

Література

1.                             Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.