ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

Аспірант кафедри Німець В.

 

Формування психологічної готовності державних службовців має величезне значення в умовах сучасного управління і ґрунтується  на створенні в процесі підготовки спеціальної системи психологічних умов, які реалізовуються та впроваджуються за допомогою системи психологічних засобів. Ця система може складатися з:

-                   основного, базового навчального курсу;

-                   спецкурсів, що доповнюють і поглиблюють базовий курс.

Якщо основний курс спрямований на формування загальної психологічної готовності до управління, то спецкурси забезпечують формування окремих видів спеціальної психологічної готовності, які є провідними – готовність до збереження гуманізації управління, здійснення ефективного спілкування, запобігання конфліктам і розв’язання їх, розвитку «Я-концепції» керівника, забезпечення психологічного здоров’я державного службовця тощо.

Тому, на нашу думку, при підготовці управлінських кадрів, чи проведенні курсів підвищення кваліфікації державних службовців, величезне значення потрібно приділяти саме практичній психології, оскільки моделювання типових управлінських ситуацій дає змогу проаналізувати та сформувати необхідні уміння та навички. А проведення психологічних практикумів, спрямованих на забезпечення пізнання держслужбовцями своїх індивідуально-психологічних особливостей, що пов’язані з управлінням (комунікативних та організаторських здібностей; стилю поведінки в конфліктних ситуаціях; особливостей ділового спілкування; здатності до ризику; творчого потенціалу тощо). Це дає можливість керівникам здійснювати аналіз специфіки своєї управлінської діяльності, усвідомлювати свої сильні та слабкі сторони.