РОЛЬ ПСИХОДІАГНОСТИКИ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

 

К.т.н., доцент Петровська І.Р.

 

Досягнення технічного прогресу, розвиток технологій, вдосконалення системи управління відкривають потужні резерви росту продуктивності праці і підвищення ефективності виробництва, але вони можуть бути по справжньому реалізовані тільки за умов розвитку творчої активності людини. Суттєвим моментом вдосконалення трудової діяльності людини є її психологічний аналіз, зокрема виявлення основних складових діяльності, взаємовідношень між ними, динаміки діяльності і механізмів її регуляції. Крім того, щоб здійснювати ефективний управлінський вплив на людей, необхідно володіти об’єктивними науковими знаннями про їх індивідуальні особливості. Такі знання можна отримати, якщо використовувати методи наукової психологічної діагностики.

Практика застосування методів психодіагностики пов’язана з розвитком необхідності оцінки властивостей людей, їх індивідуальних особливостей, рівня розвитку здібностей, мотивації до виконання тих чи інших особистісних, професійних або творчих задач. По своїй суті методи психодіагностики складають основу параметричного управління соціальним утворенням, адже включивши механізми підбору людей за певними якостями, можна змінити і психологічний клімат колективу, і якість продукції, і напрямок роботи організації, і, навіть наявну систему управління.

Найчастіше питання, що вимагають застосування психодіагностики, виникають в наступних сферах соціальної практики: розстановка кадрів, профвідбір, профорієнтація; оптимізація навчання і виховання; прогнозування соціальної поведінки; судово-психологічна експертиза; консультативна, психотерапевтична допомога; проблема особистості та міжособистісних взаємин; спортивні досягнення; виробництво тощо.

Враховуючи те, що діагностика – одна із найважливіших ланок роботи практичного психолога, у перелік навчальних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Практична психологія» включено «Психодіагностику». Вивчення основ психодіагностики, опанування психодіагностичними методиками, призначеними для розпізнавання та виміру індивідуально-психологічних властивостей особистості,  допоможе практичним психологам кваліфіковано та якісно здійснювати діагностичну роботу і вміло використовувати результати своєї професійної діяльності.