ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

 

К.псих.н., доцент кафедри  Романець З.О.

 

Гуманізація освіти постає  важливою складовою  розвитку соціального демократичного суспільства, складовою процесів  гуманізації суспільства в цілому. Сутність гуманізації полягає у оптимальному обміні ресурсами, енергією, можливостями задоволення потреб між людиною і суспільством. Іншими словами, людина готова віддавати свою енергію, свій потенціал - фізичний, інтелектуальний, емоційний, духовний - суспільству, іншим людям, разом з тим, важливо, щоб суспільство могло прийняти,  «спожити»  людський потенціал, водночас, створивши умови для його виявлення у кожної особистості. На сьогоднішній день суспільний устрій не є настільки досконалим, щоб задовольняти зазначеним умовам: люди не завжди можуть знайти собі роботу, на роботі експлуатуються певні якості і вихолощуються творчі сторони  особистості, а потенціал людей неординарних, творчих,  із вразливою організацією нервової системи, психіки та фізичною неповносправністю взагалі практично не знаходить застосування  в суспільстві.

Разом  з тим, подальший розвиток суспільства, підвищення його ефективності на сьогоднішній день пов’язується саме із людським фактором, із можливостями людської психіки. Саме у людині, у її психічних можливостях вбачаються резерви для нових етапів розвитку людського суспільства, а не лише суто у технічному прогресі, хоча, власне, і сам технічний прогрес забезпечується діяльністю людей – фізичною і розумовою, тобто психічною активністю. Із психічною діяльністю пов’язані усі без винятку сфери людської практики, тому поширення психологічних знань, їх популяризація та  впровадження  у різні галузі людської діяльності, із застосування напрацювань практичної психології є актуальним і доцільним.

Вищий навчальний  технічний заклад є тією структурою, організацією, в якій  впровадження практичної психології є важливим і необхідним, оскільки він являє собою людську спільність із внутрішніми міжособистісними діловими зв’язками, має певну мету і завдання,  для оптимізації яких важливо і плідно враховувати  їх психологічні  аспекти. Видається доцільним створити соціально-психологічну службу ВНЗ із  різними напрямками роботи, власною структурою, відділами тощо. Серед напрямків роботи можна виділити наступні:

1.Робота із студентами.

2.Робота із викладацьким складом.

3.Психологічне обслуговування допоміжного персоналу.

4. Психолого управлінські завдання керівництва ВНЗ.

Конкретизуємо деякі із вказаних напрямків. Так, наприклад, робота із студентами являє собою цілий пласт завдань, що стосується  психологічних проблем адаптації до навчального процесу у ВНЗ,  підвищення продуктивності та ефективності навчальної діяльності,   розкриття особистісного творчого потенціалу  тощо; проблем стосунків з ровесниками – дружба, кохання, утворення сім’ї; проблем стосунків з батьками; управління стресовими ситуаціями; профілактики аддиктивних форм поведінки та психологічних аспектів здорового способу життя. Існують завдання психологічної просвіти, підвищення психологічної культури молоді, формування аксиологічних засад спрямованості і життєвої активності студентської молоді.

Щодо викладацького складу, впровадження інноваційних педагогічних технологій передбачає обізнаність викладачів ВНЗ у педагогічно-психологічних особливостях навчального процесу, вмінню враховувати психогігієнічні фактори  у навчальному процесі, застосовувати методи практичної психології для допомоги студентам в організації навчального процесу і зниженні стресогенних факторів  навчальної діяльності. Важливим є вміння управляти власними психоемоційними станами, будувати позитивні ділові та особисті взаємини, що неможливо без застосуваняння практично психологічних знань та навичок. 

Як підсумок можна зауважити, що впровадження практично психологічних знань та вмінь у діяльність ВНЗ є перспективним, актуальним і доцільним.