ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЇ В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

 

К.псих.н., доцент кафедри Сняданко І.І.

 

Психологія як наука все більше набуває для нас інтересу з боку свого практичного застосування в життєдіяльності людини, а саме, вміння практично застосовувати психологічні знання є однією з найактуальніших проблем, що, в свою чергу, сприяє розвитку психологічної науки загалом. Вивчення будь-яких психологічних явищ є неможливим поза контестом реального життєвого експерименту, відсутність якого призведе до існування психології лише як псевдонауки.

Розвиток прикладних аспектів психології дозволяє, з одного боку, виконати запит щодо вирішення проблем, які виникають в світі, що постійно змінюється, як в економічному, політичному, соціальному форматі, а з іншого боку, дає практичну базу для створення нових концептуальних теорій в психологічній галузі.

На сьогодні існує дуже багато проблем в галузі практичної психології в Україні, які, в першу чергу, пов‘язані з тим, що не чітко визначені сфери і межі роботи практичного психолога та обсяг проблем, які він має розв‘язувати на виробничих підприємствах, в торгівельних організаціях та інших установах та організаціях.

Ще одна з важливих проблем, яка виникає у випускників психологічних відділень, пов‘язана, на нашу думку, з тим, що їх сприймають як «універсальних» спеціалістів, які здатні, після закінчення навчання працювати у будь-якій галузі психології від теоретичної проблематики до індивідуального психологічного консультування та розв‘язання проблем управління в організаціях тощо.

Тому, на мою думку, психологічна освіта має набувати все більшої спеціалізації за  галузями, зокрема, практичної психології, медичної психології та інших, що буде сприяти збільшенню рівня своєї професійної ідентифікації  майбутнього спеціаліста-психолога, а також формування більш спеціалізованого професійно-заглибленого рівня викладання під час навчання.

На сьогодні в Україні краще за все розвинута робота психологів, що працюють в школах та інших закладах освіти. Сфера діяльності психологів в школі та інших освітніх закладах є більш визначеною, контрольованою вищими структурними ланками, крім того, інші працівники освітнього закладу  розуміють його роль і значимість.

В промисловості на виробничих підприємствах, а також в торгівельних організаціях, робота практичного психолога, в більшості випадків, зводиться до підбору фахівців та іншого персоналу, що суттєво звужує його роль та призначення в організації. Разом з тим, і сам психолог, який потрапляє на підприємство не здатен, без спеціальної попередньої підготовки, усвідомити маштаби організації і охопити цілісно всю психологічну проблематику, динаміку та процеси, наявні в даній організації.

В Європі та Америці робота практичних психологів на підприємствах пов‘язана, в першу чергу, з вирішенням проблем вдосконалення управління, зростанням мотивації працівників, формуванням «духу» організації, іншими словами, вони працюють над створенням організаційної культури, де важливим є усвідомлення працівниками спільних цілей, норм, цінностей, що сповідуються в організації. Наявність сильної організаційної культури сприяє зміцненню організації, згуртованості працівників, їх відданість і більша мотивованість в роботі.

Робота психолога на підприємстві потребує спеціальної підготовки щодо методів дослідження, наприклад частіше використовується спостереження, експрес-діагностика, тому що працівники не мають вільного часу на опитування, як наприклад учні в школі. Взагалі підготовка практичного психолога до роботи в організаціях, на підприємствах може відбуватись лише у тісному взаємозв‘язку зі знанням особливостей діяльності даної організації, її потребами, практичними цілями, психологічними особливостями працівників тощо. Необхідно створити традицію, яка пов‘язана з роботою практичного психолога на підприємстві. І дана традиція може виникнути лише у тісній взаємопраці практичного психолога та інженера, економіста, який в даному випадку є тим хто робить запит на роботу психолога.

Тому, на мою думку, підготовка практичних психологів, які планують свою подальшу діяльність на промислових підприємствах в торгівельних організаціях не можлива без вивчення її структурно-технічних особливостей,  професійної проблематики та інших проблем про які знає лише інженер, бухгалтер, програміст тощо.